مقایسه دو دیدگاه طب رایج و طب کل نگر

مقایسه دو ديدگاه طب رايج و طب کل نگر

مقایسه دو دیدگاه طب رایج و طب کل نگر

 

در ابتدا باید به این نکته اذعان شود که تمام پزشکان با ھر روش درمانی که استفاده می نمایند ، تنھا خواستشان “درمان بیماران” است ، و این قضیه کاملا روشن است که ھمکاران پزشک تنھا نیتشان ایجاد آسایش و آرامش برای بیماران بوده و تمام سعی خود را در این راستا به کار خواھند برد .

 پس تفاوت این دو طب مربوط به دیدگاھھایی است که از قدیم الایام وجود داشته و آن درک بھتر و شناخت از طبیعت و محیط اطراف بوده است .

ھمه سیستمھا را مانند یک ماشین دیدن) به این معنا که Reductionism ( دیدگاه جزء نگر یا ھمان جھت درک بھتر ھر چیزی بھتر است آن را به اجزاء کوچکتر بشکافیم تا از عملکرد آن بیشتر اطلاع کسب نموده و طرز کار آن را بھتر متوجه شویم یعنی از جزء به کل رسیدن . به عنوان مثال جھت درک بھتر انسان و درک بالاترعملکرد آن جھت درمان ، انسان را به ارگانھای مختلف تقسیم نموده و بر اساس ھرارگانی تخصص و فوق تخصص آن را ایجاد نموده که کاملا آن ارگان و اجزاء ش را بشناسند تا در زمان بیماری با توجه به شناخت بھتر ، ریزتر و دقیق تر بتوانند درمان مطلوبتری برای بیمار ایجاد نمایند مانند:

متخصص ریه فوق تخصص آسم و آلرژی •
متخصص چشم فوق تخصص قرنیه •
متخصص قلب فوق تخصص قلب کودکان •
متخصص گوارش فوق تخصص کبد ،کیسه صفرا و مجاری صفراوی •
متخصص روانپزشکی فوق تخصص کودکان •
متخصص داخلی و فوق تخصص غدد •
و به ھمین ترتیب در خصوص متخصصان محترم جراحی و سایر تخصص ھا.

یعنی شکافتن انسانھا به ارگانھای مختلف و در ھمان ارگان نیز شکافتن بیشتر یک ارگان به اجزاء کوچکتر و ایجاد فوق تخصصھای مختلف در یک ارگان و به ھمین ترتیب ریزتر و ریزتر شدن ھر چه بیشتر و تحقیقات وسیع تر در اجزاء تا درک شما از این ارگان ھر روز بیشتر و بیشتر شود و با اطلاعات بالاتری که بدست می آید درمان مطلوبتری در ھمان ارگان برای فرد ایجاد نمائید.به این معناست که تنھا با شکستن یک سیستم به اجزاء Holistic 2دیدگاه کل نگر یا ھمان  کوچکترش نمی توان به عملکرد دقیق آن سیستم پی برد خصوصا که این مجموعه توسط انسانھا ایجاد نشده و علی الخصوص اگر دارای حیات (یعنی یک موجود زنده) نیز باشند . یعنی انسان مانند یک ماشین نیست و برای شناخت ھر چیزی شکافتن آن به اجزاء کوچکترش به تنھایی نمی تواند عملکرد صحیح آن سیستم را به ما نشان دھد بلکه دقت در کل سیستم و روابط آن با سایر سیستمھا نیز جھت درک آن ضروری است.

در خصوص بیماریھا و درمان کاملا مشخص است که فعالیت و تحقیقاتی که در روش اول یا ھمان “شکافتن ” در حال حاضر در علوم پزشکی فعلی در حال انجام است ، لازم و ضروری بوده اما جھت تشخیص بیماری و درمان کافی نیست چرا که تجربه نشان می دھد سیستم درمانی فعلی پاسخگوی بسیاری از بیماریھا نبوده و برای بسیاری از محققین ، پزشکان و بیماران وضعیت فعلی درمان رضایت بخش نیست . این درست است که علوم در حال پیشرفتند و شاید در آینده به بسیاری از سوالات بی جواب در خصوص بیماریھا و درمان پاسخ داده شود اما شاید مشکل دیگری نیز وجود داشته و آن طرز نگاه اشتباه به انسان و شکل گیری بیماری و بالطبع آن سیستم درمانی وابسته به آن است.

ھمانطوریکه می دانیم سیستم درمانی بر اساس سیستم تشخیصی و نیازھای موجود آن بنا می شود یعنی در بیماری ابتدا بدنبال تشخیص می رویم و با درک بھتر و صحیح بیماری بدنبال سیستمی خواھیم رفت که بتواند پاسخگوی بیماری باشد یعنی سیستم درمان تا بتواند عملی انجام دھد که بیماری در بیمار از بین برود و فرد به سلامتی خود بازگردد.

حال بگذارید مثالی بزنم:

اگر بیماری را شبیه یک درخت بدانیم وآن را مورد بررسی قرار دھیم خواھیم دید که درخت از یک تنه و چندین شاخه تشکیل شده و حال اگر بخواھیم این درخت(یا ھمان بیماری) را از بین ببریم آیا به نظر شما می توان با زدن شاخه یا برگ درخت باعث نابودی آن شد ؟ یا اینکه باید به ریشه یا تنه درخت حمله کنیم تا بیماری از بین برود.

فرض کنید خانم بیماری از علائم زیر شاکی است:
۱سردرد میگرنی .
۲یبوست مزمن .
۳پریودھای شدیدا دردناک .
۴دردھای مفصلی .
۵افسردگی واضح بھمراه بدخوابی و کاھش انرژی .
۶حساسیت پوستی و اگزما .
۷کم کاری تیروئید .
خوب اگر بخواھیم طبق درمان رایج عمل نمائیم این فرد باید به متخصصین محترم زیر مراجعه نماید:
۱متخصص مغز و اعصاب جھت میگرن .
۲فوق تخصص گوارش جھت یبوست مزمن .
۳متخصص زنان جھت پریودھای دردناک .
۴فوق تخصص روماتولوژی جھت دردھای مفصلی .
۵متخصص روانپزشک جھت افسردگی .
۶متخصص پوست جھت اگزما .
۷فوق تخصص غدد جھت کم کاری تیروئید
یا فرض کنید آقایی با علائم زیر مراجعه کرده است:
۱حساسیت شدید پوستی و کھیر .
۲سینوزیت .
۳برونشیت و بدنبال آن تنگی نفس و سرفه ھای مزمن .
۴خشم شدید که در مواردی غیر قابل کنترل است .
۵کاھش اسپرم و بدنبال آن عقیم شدن .
۶گل مژه ھای مکرر .
۷بوی بد دھان .
که طبق درمان رایج این فرد باید به متخصصین محترم زیر مراجعه نماید:
۱متخصص پوست جھت حساسیت .
۲متخصص گوش و حلق وبینی جھت سینوزیت و بوی بد دھان .
۳فوق تخصص ریه جھت برونشیت .
۴متخصص روانپزشکی جھت خشم .
۵متخصص اورولوژی جھت مشکلات اسپرم .
۶متخصص چشم جھت گل مژه .

حال سوال اینجاست که آیا می توان فرض کرد تمام این علائم مجزا که ھر کدام مربوط به ارگانھای متفاوتی ھستند نشاندھنده شاخه ھای متفاوت از یک درخت باشند و جھت درمان تمامی این علائم فقط کافی است به سراغ تنه درخت برویم و نه تک تک شاخه ھای آن و آیا می توان احتمال داد که تمامی این علائم مربوط به یک بیماری باشد که در ارگانھای متفاوت نشانه ھای خود را بروز داده است.
حال اگر احتمالا جواب این سوال مثبت باشد و تمامی این علائم از یک بیماری نشات گرفته باشند آیا ھر کدام از متخصصین بالا می توانند در درمان خود موفق شده و به نتیجه رضایت بخشی برسند ؟

یعنی ھر متخصصی به سراغ یک علامت از بیماری اصلی برود و انتظار درمان و بھبودی در کل بیماری وجود داشته باشد ؟اگر به علائم بالا و درمانھای فعلی دقت شود به این نتیجه می رسیم که درمان رضایت بخشی تقریبا در تمامی علائم بالا وجود نداشته و در اکثر موارد سعی در آرام کردن و تسکین این علائم می شود و نه درمان آن چرا که به شاخ و برگ بیماری پرداخته ایم و نه اصل و تنه بیماری یعنی این علائم ، مربوط به بیماریھای مختلفی نیستند تا به متخصصین مختلفی مراجعه شود بلکه بروز یک بیماری در ارگانھای مختلفند.

در درمان کل نگر به فرد این دید داده می شود که بھم ریختگی ارگانھای متفاوت بدن و علائمی که ھر ارگان از خود بروز می دھد نشانه عدم تعادل و بھم ریختگی شبکه درونی فرد است و نمی توان با پرداختن به تک تک ارگانھای مختلف با درمانھای جداگانه و متفاوت تعادلی برای فرد بیمار ایجاد نمود و او را به سمت درمان سوق داد . در این درمان ، دارویی برای کل بیماری فرد داده می شود که در صورت تجویز داروی صحیح ، علائم مرتبط ، ھمزمان در کل بیمار به تدریج شروع به پسرفت می نمایند و برای بیمار بھبودی آغاز می گردد.

اصل قضیه:

پرداختن به یک جنبه تک علامت از بیماری توان درمان نخواھد داشت و باید برای درمان تمام جنبه ھای بیماری (تمام علائم) در نظر گرفته شود تا درمان شروع گردد.

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.