بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران

بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران

بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران   بر اساس شواھد موجود به نظر می رسد طبابت به شیوه ھومیوپاتی از سالھا پیش در ایران آغاز شده باشد .جناب آقای دکتر حسن بھارمند که بیماری پدرش توسط ھومیوپاتی درمان شده بود READ MORE