خون در ادرار کودکان یا هماچوری، نشانه چیست؟

خون در ادرار کودکان یا هماچوری، نشانه چیست؟

خون در ادرار کودکان, اگر در ادرار کودک خود خون مشاهده می کنید این یکی از نشانه های حاد هماچوری است. به طور معمول خون در ادرار وجود ندارد بلکه میزان مشخصی گلبول قرمز در ادرار وجود دارد. این گلبول ها، سلول هایی هستند که اکسیژن را در سرتاسر بدن حمل کرده و به خون رنگ […]