مقایسه دو دیدگاه طب رایج و طب کل نگر

مقایسه دو ديدگاه طب رايج و طب کل نگر

مقایسه دو دیدگاه طب رایج و طب کل نگر   در ابتدا باید به این نکته اذعان شود که تمام پزشکان با ھر روش درمانی که استفاده می نمایند ، تنھا خواستشان “درمان بیماران” است ، و این قضیه کاملا READ MORE