برخی از مزایای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک

برخی از مزايای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک

برخی از مزایای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک   ھومیوپاتی می کوشد اختلال وضعف مکانیسم دفاعی بدن را از بین ببرد ولی طب رایج ھمواره در تلاش است که ارگانیسم یا عامل بیماری زا را شناسایی کرده و با READ MORE