هومیوپاتی و بیورزونانس

هومیوپاتی و بیورزونانس

​هومیوپاتی و بیورزونانس دانش رزونانس متدی است که در آن از توانایی های امواج استفاده میشود و علم فیزیک دراینجا برای رشته های مختلف میتواند خدمات شایانی انجام دهد ،و عجیب این است که اساس آن از لحاظ فیزیک بسیار READ MORE